Co oznacza dla mnie Ogólne Dopuszczenie Budowlane (Allgemeine Bauliche Zulassung) ?

W pierwszej linii ogólnobudowlane dopuszczenie oznacza produkty o sprawdzonych właściwościach, które zostały dopuszczone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt). W ten sposób zapewniona jest najwyższa jakość i bezpieczeństwo projektowe!

Ogólne Dopuszczenia Budowlane są udzielane takim produktom i rodzajom budowli w ramach krajowych przepisów budowlanych, dla których nie ma ogólnie uznanych przepisów technicznych, zwłaszcza norm, lub produkty te znacznie od nich odbiegają. Są one niezawodnym dowodem użyteczności danego wyrobu budowlanego, lub dopuszczenia do używania budowli pod wyględem wymogów technicznych.

Cytat ze strony DIBt:

Czym jest ogólne dopuszczenie budowlane ?

Ogóne dopuszczenie budowlane jest dowodem dopuszczenia do używania nie objętego normami wyrobu budowlanego, albo nienormatywnej budowli w myśl krajowego prawa budowlanego(§§ 18 ustęp 1 i 21 ustęp 1 wzorcowego prawa budowlanego [MBO]).

Wyroby budowlane i budowle są dopuszczone do użytkowania, jeśli podczas ich używania w objektach budowlanych

  • przy zgodnej z przepisami konserwacji
  • w określonym przeznaczeniem okresie spełniają wymogi krajowego prawa budowlanego i nadają się do użytku(§ 3 ustęp 2 MBO).

Do tych wymagań należą przede wszystkim

  • stabilność
  • ochrona przed szkodliwymi wpływami
  • ochrona zdrowia i ochrona środowiska
  • ochrona przeciwpożarowa
  • izolacyjność termiczna, dźwiękowa i ochrona przed wstrząsami
  • bezpieczeństwo komunikacji.

Objekty budowlane należy tak stawiać, zmieniać i konserwować, żeby nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa, porządku publicznego, w szczególności życia, zdrowia i podstaw środowiska (§ 3 ustęp 1 MBO).

Nieuregulowany oznacza, że

w stosunku do danego wyrobu budowlanego nie istnieją ogólnie uznane przepisy, a regulacje techniczno-budowlane (uregulowania techniczne dotyczące projektowania, wymiarowania i konstrukcji budowli i ich części) nie znajdują zastosowania (§ 17 ustęp 3 MBO), bądź też dla danego produktu istnieją opublikowane na liście A dot.uregulowań przepisy techniczne, a produkt ten znacznie od nich odbiega (§ 17 ustęp 3 MBO), czy też dla tego rodzaju budowli przepisy techniczne nie istnieją, nie spełniają wszystkich ich wymogów (§ 21 ustęp 1 MBO), albo dla tego typu budowli istnieją przepisy wydane przez najwyższe władze budowlane, ale budowa ynacznie odbiega od założeń techniczno-budowlanych (§ 21ustep1 MBO).

Ogólne dopuszczenie budowlane wydaje tylko DIBt.

Regupol® sound 12, Regupol® sound 17, Regupol® sound 47 i Regupol® E48 są pod wzgl. Budowlanym dopuszczone.